Ako môžete pomôcť

MILUJTE ĽUDÍ TAKÝCH,  AKÍ SÚ, ČÍM MENEJ SI TO ZASLÚŽIA, TÝM VIAC ICH MILUJTE.
NEMILUJTE ICH PODĽA VEĽKOSTI ICH ZÁSLUH, ALE PODĽA VEĽKOSTI  ICH  POTRIEB! 
-- Marián Kuffa, 1992 --
  


Ak ste sa rozhodli podporiť činnosť farára Mariána Kuffu, môžete svoje finančné dary posielať na účet charitatívnej organizácie Inštitútu Krista Veľkňaza

Sberbank Slovensko, a. s.
číslo účtu: 4310005710/3100 
IBAN: SK77 3100 0000 0043 1000 5710
BIC: LUBASKBX
 
ČO JE IKV – INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA
IKV má v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú.
  
Inštitút Krista Veľkňaza je spoločnosťou kňazov a laikov žijúcich vo svete. Členovia sa snažia naplniť odkaz slov II. Vatikánskeho koncilu, zvlášť dekrétu o laickom apoštoláte. Náš Božský Veľkňaz Pán Ježiš Kristus povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som Ja medzi nimi.“(Mt18, 20) 

Biskup Eduard Kojnok dekrétom 231/1990 zo dňa 16. 3. 1990 zriadil Sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza. Následne bol zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR.  Inštitút bol zaregistrovaný aj na Ministerstve vnútra SR dňa 27. 11. 1992 ako občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990.

V máji 1991 dostal IKV  od spišského sídelného biskupa Františka Tondru na charitatívnu činnosť areál starej fary v Žakovciach v okrese Kežmarok, aj s priľahlými budovami.

Predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza 
Ing. Mgr. KUFFA Marián, Dr.h.c. 
 
Viac informácií: www.ikv.sk  
e-mail: ikv@ikv.sk 
 

memory usage 453.44 kb